by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial VrayEnmeshMod / CoronaPatternMod + Thư viện Pattern

CHI TIẾT TUTORIAL

Mở Đầu 0:00
0. Gán lệnh ​05:08
1. Unwrap ​07:54
2. Fit in Object Space ​12:10​
3. Use Mesh UVW 20:36
4. Tilling & Height 25:25
5. Height offset 31:16
6. dùng vật liệu Pattern 35:09
7. xoay Patter 38:18​
Kết thúc 42:00
Thời lượng 00:42:00
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận