by Nguyễn Minh Khoa

Midmaps Modeling Furniture | Modeling Modul Thăng (#) Part 3 (3D Max)

CHI TIẾT TUTORIAL

Mở Đầu 00:00
Modeling 00:01
Thời lượng 07:20
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận