by Nguyễn Minh Khoa

Midmaps Modeling Furniture | Modeling Dây Cói (3D Max)

CHI TIẾT TUTORIAL

Mở Đầu 0:00
Modeling 00:50
Thời lượng 09:57
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận